betalen met idealVeilig betalen met iDeal of achteraf
snelle leveringSnelle levering op afspraak
prijzen Altijd scherpe prijzen
bedenktijd 14 dagen bedenktijd

Artikel 1: Definities
Badkamerbelevenis.nl
De onderneming met de handelsnaam badkamerbelevenis.nl.
Website
De website van badkamerbelevenis.nl en alle onderliggende pagina’s.
Verwijzingen van andere websites/pagina’s vallen hier niet onder.
Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met badkamerbelevenis.nl.
Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Badkamerbelevenis.nl
Overeenkomst (op afstand)
De overeenkomst voor de verkoop van producten die tussen klant en badkamerbelevenis.nl tot stand is gekomen. Al dan niet via communicatie op afstand door middel van de techniek.
Techniek voor communicatie op afstand
Communicatiemiddelen als telefoon, webwinkel, e-mail etc.
Producten
De artikelen die met het sluiten van de overeenkomst zijn vastgesteld om binnen het afgesproken termijn te leveren aan de klant door Badkamerbelevenis.nl.
Dag
Werkdag

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Naam
Destudio Keukens en Bad
Adres
Wolga 3
2491BK Den Haag
Telefoonnummer
070-4449697
KvK-nummer
27326207
BTW-nummer
819893912B02

Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Badkamerbelevenis.nl en de gesloten overeenkomsten tussen Badkamerbelevenis.nl en de Klant. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten zijn deze algemene voorwaarden te vinden op de website van Badkamerbelevenis.nl.

Artikel 4: Bedenktijd/herroepingrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Badkamerbelevenis.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Badkamerbelevenis@gmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5: Aanbod
De aanbiedingen op de website zijn geldig zolang deze op de website getoond worden en het product te leveren is door de leverancier. Prijzen zijn altijd inclusief BTW  en exclusief verzendkosten.
Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of speciale voorwaarden kent, wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.

Artikel 6: Overeenkomst
Een overeenkomst op afstand komt pas tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van techniek voor communicatie op afstand en Badkamerbelevenis.nl een orderbevestiging heeft verzonden aan de klant.

Artikel 7: Levering
Badkamerbelevenis zal zich ten alle tijden inspannen om binnen de overeengekomen termijnen te leveren. Echter is Badkamerbelevenis.nl niet aansprakelijk voor overschrijding van welk levertermijn dan ook. Wanneer de levertijd van een order met meer dan een maand overschreden wordt, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren middels een aangetekend schrijven.Afhankelijk van het product brengt Badkamerbelevenis.nl verzendkosten in rekening die kunnen variëren van 6,75 – 30,00 euro. Boven de 500 euro aan orderwaarde is de verzending gratis. Op de waddeneilanden wordt niet standaard geleverd, neemt u hiervoor contact op met de klantenservice van badkamerbelevenis. Voor België geldt een toeslag van 15 euro op de normale verzendkosten.

Wanneer de Klant weigert mee te werken aan een levering op een normale werkdag tussen 07.00 en 19.00, zal Badkamerbelevenis.nl de Klant een schriftelijke aanmaning toezenden. Wanneer de Klant binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet aan de levering heeft meegewerkt, heeft Badkamerbelevenis.nl het recht de Overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De Klant is dan een schadevergoeding aan Badkamerbelevenis.nl verschuldigd ter waarde van 50% van het bedrag van de totale koopsom van de betreffende levering, waarbij de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de Overeenkomst opgeteld zal worden.

Levering vindt plaats op een pallet en zo dicht mogelijk bij de (eerste) voordeur op de begane grond van het afleveradres, waarbij de Klant zelf zal dienen te zorgen voor het afvoeren van alle verpakkingsmaterialen, inclusief de pallet. Producten die weinig ruimte innemen worden ook wel zonder pallet vervoerd; deze worden daarbij tot de (eerste) drempel afgeleverd.
Zowel leveringen met als zonder pallet zullen maximaal tot (of zo dicht mogelijk bij) de (eerste) voordeur op de begane grond van het overeengekomen bezorgadres worden afgeleverd, zolang dit door de transporteur in alle redelijkheid is te bereiken. Dit zal door de transporteur voorafgaand aan de levering of tijdens het transport ter plaatse worden beoordeeld.
Het verplaatsen van het afgeleverde product of producten naar de gewenste ruimte – inclusief eventueel verticaal transport, zowel binnenshuis als buitenshuis – zal door de Klant zelf dienen te worden verzorgd.

Artikel 8: Betalingen
Betalingen kunnen op twee manieren worden voldaan: vooraf betaling met iDeal of achteraf betaling door overboeking naar bankrekening van badkamerbelevenis.nl. Voor de achteraf betaling wordt een factuur verzonden en dient er binnen 7 dagen na levering te worden betaald. Bij een achteraf betaling wordt er een opslagpercentage van 2% van de orderwaarde(ex btw) in rekening gebracht.

Artikel 9: Klachten
De Klant dient het product of de producten binnen 48 uur na levering te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde overeenstemt met de factuur en/of orderbevestiging. Eventuele klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging, dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Badkamerbelevenis.nl te worden gemeld, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn beschreven. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen. Bij Badkamerbelevenis.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Badkamerbelevenis.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10:Retourneren
Zie artikel 4. Zie artikel 9.
Wanneer Badkamerbelevenis op verzoek van de klant besluit om toch producten retour te nemen, ondanks dat Badkamerbelevenis daar wettelijk niet toe verplicht(zie artikel 4 en 9), dan kan Badkamerbelevenis administratiekosten rekenen van 15% van de totale orderwaarde, met een minimum van 25 euro.

Artikel 11: Garantie
De garantie op de artikelen die Badkamerbelevenis.nl levert, zijn afhankelijk van het product 2-5 jaar op fabricage-, materiaal- en constructiegebreken die ondanks een zorgvuldige en juiste omgang met de producten ontstaan zijn. De garantietermijnen staan bij elk product apart vermeld.
De garantie is niet geldig wanneer er een gebrek ontstaan is door onjuiste of onzorgvuldige montage/installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de klant zelf wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.

Artikel 12: Overmacht
Badkamerbelevenis.nl is niet gebonden tot het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden wanneer Badkamerbelevenis.nl bij het nakomen van deze verplichtingen wordt gehinderd. Hiervan is sprake bij omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld van Badkamerbelevenis.nl en omstandigheden die niet naar aanleiding van de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Badkamerbelevenis komen of zouden dienen te komen; hieronder worden ook alle van buiten komende oorzaken begrepen waarop Badkamerbelevenis.nl geen invloed heeft – voorzien, onvoorzien of onvoorzienbaar. Tekortkomingen van derden, waaronder toeleveranciers, zijn hieronder inbegrepen. Badkamerbelevenis.nl heeft ook recht op een beroep op overmacht zoals in dit artikel beschreven, wanneer die overmacht ontstaat nadat Badkamerbelevenis.nl haar verplichtingen had moeten nakomen. Wanneer de overmacht langer dan twee maanden blijft bestaan, hebben beide partijen het recht op het inroepen van ontbinding van de Overeenkomst. Badkamerbelevenis.nl is in geen geval aansprakelijk voor schades of gebreken, van welke aard of omvang dan ook, die voortkomen uit overmacht, zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is terug te brengen tot wat bepaald is in het burgerlijk wetboek boek 6 lid 185. Ook is Badkamerbelevenis.nl niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde product is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud.

Artikel 14: Samenwerking met showroombedrijf
De samenwerking met Destudio keukens en bad is puur en alleen een onderlinge adviesrelatie. Prijzen, garanties en servicevoorwaarden kunnen afwijken tussen de beiden bedrijven. Voor de consument die meer advies nodig heeft is het raadzaam om in de showroom langs te gaan. Wanneer u echter besluit daar tot een koop over te gaan, is de overeenkomst niet met Badkamerbelevenis.nl maar met Destudio keukens en bad.

Artikel 15: Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Back to Top

De waardering van www.badkamerbelevenis.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 5 reviews.